Миелома: лечение, симптомы, стадии, прогноз жизни, виды и причины

Миелома: лечение, симптомы, стадии, прогноз жизни, виды и причины Chcielibyśmy w tym poradniku poka- zać, jak żyć przez wiele lat z tą choro- bą, przy aktywnym udziale pacjenta i partnerskim kon- takcie lekarza z chorym. Stąd na- sze prace związane z optymalizacją opieki nad chorymi i doradztwem skie- rowanym do nich i ich rodzin ze strony szeroko pojętej służby zdrowia, jak również opieki socjalnej w miejscu zamieszkania… czytaj więcej » Миелома: лечение, симптомы, стадии, прогноз жизни, виды и причины Aby pokazać hete- rogenność choroby, trudności diagno- styczne oraz aby poszerzyć jeszcze bardziej wiedzę na temat trudnego prowadzenia cho- rych ze szpicza- kiem mnogim po- stanowiliśmy przy- gotować wspólnie część trzecią pracy. Mam nadzieję, iż w ten sposób będzie- my mogli jeszcze lepiej pomóc Leka- rzom, Pacjentom i Ich Rodzinom w codziennej walce z nieuleczalnym nowotworem jakim ciągle jest szpiczak mnogi. czytaj więcej » Pragniemy oddać do rąk Czytelników drugą część mono- grafii, będącą kon- tynuacją pierwszej części książki wy- danej w 2010.W naszej książce przedstawiono naj- nowsze zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej Pol- skiego Towarzys- twa Hematologów i Transplantologów na 2011 rok, omó- wiono terapię po- wikłań infekcyjnych oraz leczenie nie- dokrwistości. Ponadto zaprezentowano rzadkie postacie i odmiany szpiczaka mnogiego (szpiczaka plazmocytowego), ciekawe opisy przypadków chorych, jak również przedstawiono diagnostykę oraz leczenie amyloidozy i innych dyskrazji plazmocytarnych … czytaj więcej »Pomysłodawcom, a zarazem redakto- rom książki: dr hab. med. A. Jurczyszy- nowi i prof. dr hab. med. A. B. Skot- nickiemu udało się namówić do współ- tworzenia dzieła wybitnych i cenio- nych specjalistów z zakresu hematolo- gii, onkologii, im- munologii, ale tak- że specjalistów in- nych dziedzin me- dycyny: patomor- fologów, nefrolo- gów, neurologów, radiologów, ortopedów, specjalistów diagnostyki laboratoryjnej, medycyny nuklearnej, radiotera- peutów, psychologów. Cechą charakterystyczną i wyróżniającą tę publikację jest szerokie, całościowe spojrzenie na chorego człowieka … czytaj więcej » Миелома: лечение, симптомы, стадии, прогноз жизни, виды и причины Z radością informujemy, że od 2010 roku dr hab. med. Artur Jurczyszyn, Prezes Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka, jako jedyny z Polski (jak na razie) został członkiem International Myeloma Working Group. Dr Jurczyszyn znalazł się wśród 152 innych Osób wybranych z całego świata, zajmujących się aktywnie szpiczakiem mnogim… czytaj więcej » Fundacja czynnie wspiera Pacjentów i Ich Rodziny:

1. Teresa Mazurek

2. Marcin Rybak 3. Marek Ambroziak 4. Anna Dembowska 5. Maciej Miernik 6. Dawid Jarmulak 7. Krystyna Szyczewska 8. Wacław Kołodziejczyk 9. Krystyna Mrozińska 10. Mieczysław Lasek 11. Lech Janda 12. Maria Zaniewska 13. Bogusław Kędzior 14. Tomasz Gajzler 15. Lucjan Marcinkowski 16. Adam Zieliński 17. Stanisław Rozlepiło 18. Jarosław Świeży 19. Anna Wilczyńska 20. Czesław Andrzej Baranowski 21. Zdzisław Korzeniowski 22. Grzegorz Kazimierski

Desiderata

Znalezione w starym kościele Św. Pawła w Baltimore 1692Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj swą prawdę jasno i spokojnie i wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha. Porównując się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, zawsze bowiem znajdziesz lepszych i gorszych od siebie…

czytaj więcej »

DESIDERATA

Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy. O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj swą prawdę jasno i spokojnie i wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha. Porównując się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, zawsze bowiem znajdziesz lepszych i gorszych od siebie.

Niech twoje osiągnięcia, zarówno jak i plany, będą dla ciebie źródłem radości. Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek byłaby skromna, ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu.

Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa, niech ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu. Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani też nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa.

Przyjmij spokojnie, co ci lata doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu. Nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności.

Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne czy nie, wszechświat jest bez wątpienia na dobrej drodze.

Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek się trudnisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia. W zgiełku i pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą. Przy całej złudności i znoju, i rozwianych marzeniach jest to piękny świat.

Bądź radosny i uważny. Dąż do szczęścia.

Znalezione w starym kościele Św. Pawła w Baltimore 1692

Modlitwa codzienna lekarza

Maimonides z Kordoby; wiek XII, szkoła arabskaNiech mnie ożywia miłość do sztuki i do Stworzeń Twoich.Nie dopuść o Panie, aby żądza zysku, gonitwa za sławą i zaszczytami wzięły udział w zatrudnieniu moim.Oddal ode mnie nieprzyjaciół prawdy i miłości do ludzi, którzy mogliby łatwo mnie zwieść i usunąć od przeznaczenia czynienia dobra Dzieciom Twoim!

czytaj więcej »

MODLITWA CODZIENNA LEKARZAMaimonides z Kordoby, wiek XII, szkoła arabska

Niech mnie ożywia miłość do sztuki i do Stworzeń Twoich.Nie dopuść o Panie, aby żądza zysku, gonitwa za sławą i zaszczytami wzięły udział w zatrudnieniu moim.Oddal ode mnie nieprzyjaciół prawdy i miłości do ludzi, którzy mogliby łatwo mnie zwieść i usunąć od przeznaczenia czynienia dobra Dzieciom Twoim!Wzmocnij siły i serce moje, aby gotowe były służyć jednakowo biednemu i bogatemu, dobremu i złemu, przyjacielowi i wrogowi, abym widział w cierpiącym tylko człowieka.Niech duch mój u łoża chorego zapanuje zawsze nad sobą i niech myśl obca nigdy go nie rozprasza. Spraw Panie, aby w drodze towarzyszyło mi to wszystko, czego nauczyła mnie mądrość nauczycieli i zdobyte doświadczenie.Albowiem zbawienne i wielkie jest uprawianie w ciszy tego, co ma utrzymać dobro i życie Stworzeń Twoich.Udziel chorym zaufania do mnie i do mojej sztuki, ażeby nie tylko słuchali przepisów i wskazówek, ale potrafili przełamać swoje ograniczenia.Oddal od łoża cierpiącego wszelkich szarlatanów, całą armię tylko doradzających krewnych i przemądrzałych dyletantów. Bowiem jest to lud straszny, który z próżności udaremnia najlepsze zamiary sztuki i Dzieci Twoje prowadzi ku śmierci!Kiedy świadomie mnie ganią i wyszydzają, niech miłość do sztuki uczyni ducha mojego niedostępnym dla zranień, jak pancerz. Daj siłę o Panie, abym został przy prawdzie, nie zważając na sławę, wiek i znaczenie moich wrogów. Udziel mi łagodności i cierpliwości przy chorych upartych i obrażających mnie.Uczyń mnie wstrzemięźliwym we wszystkim, ale nienasyconym w zdobywaniu wiedzy. Niech obca mi będzie myśl, że wszystko wiem i potrafię. Daj mi siłę i sposobność rozszerzania wiedzy mojej, aby duch mógł rozpoznać błędy w sztuce, których wczoraj jeszcze nie przeczuwałem.

Sztuka nasza bowiem jest wielka, a rozum ludzki sięga coraz dalej i dalej…

Prezentacja — Moja filozofia życiowa  »  PPS — 3,46 MB

Миелома: лечение, симптомы, стадии, прогноз жизни, виды и причины

Szanowni Państwo

Szpiczak plazmocytowy (mnogi) jest rzadkim nowotworem układu krwiotwórczego. Obecnie szacuje się, iż żyje ponad milion Osób na całym świecie z tym schorzeniem i liczba ta będzie się zwiekszać. W Polsce corocznie diagnozowanych jest de novo ok 2000 Миелома: лечение, симптомы, стадии, прогноз жизни, виды и причины Pacjentów. Aktualnie liczba żyjących Chorych w naszym kraju szacowana jest na około 10.000 Osób. Najistotniejszą wiadomością w 2016 roku jest to, iż średnie przeżycie w szpiczaku plazmocytowym obecnie wynosi około 7-10 lat i jest możliwe dalsze przedłużenie tego okresu w związku ze stosowanym leczeniem podtrzymującym oraz nowymi lekami. Tylko w 2015 roku na świecie zarejestrowano aż 4 nowe leki: daratumumab, elotuzumab, ixazomib oraz panabinostat. Długie życie ze szpiczakiem jest możliwe dzięki zastosowaniu innowacyjnych, dostępnych leków: bortezomib, lenalidomide, carflilzomibe, pomalidomide oraz terapii z wykorzystaniem auto-przeszczepiania szpiku kostnego. Obecnie szpiczak mnogi u wielu Osób można uważać jako schorzenie przewlekłe, jednak prowadzenie Pacjenta wymaga indywidualnego podejścia, specjalistycznej wiedzy oraz dużego doświadczenia ze strony Zespołu Leczącego. Миелома: лечение, симптомы, стадии, прогноз жизни, виды и причины

W 2008 roku w Krakowie została zarejestrowana «Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka«, której zadaniem statutowym jest prowadzenie oraz wspieranie wszelkiej działalności na rzecz Chorych ze szpiczakiem plazmocytowym. Fundacja zorganizowała skutecznie Zespół Leczący zajmujący się kompleksowo Chorymi ze szpiczakiem mnogim pod nazwą: «Centrum Leczenia Szpiczaka«.

Миелома: лечение, симптомы, стадии, прогноз жизни, виды и причины Z uwagi na specyfikę choroby wskazane jest, aby Zespół Specjalistów z wielu dziedzin, począwszy od hematologów poprzez nefrologów, ortopedów, radioterapeutów, neurologów i psychoonkologów w sposób kompleksowy zajmował się diagnostyką i terapią szpiczaka. Mamy marzenie, aby interdyscyplinarne oraz kompleksowe spojrzenie na pacjenta stworzyło nową jakość leczenia tego złożonego nowotworu.

Bardzo prosimy Ludzi dobrej woli o pomoc w naszych planach oraz aktywny udział w inicjatywach Fundacji na rzecz Pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym. Każdy przejaw Państwa pomocy, będzie krokiem naprzód i zbliży nas do najważniejszego celu, jakim jest prowadzenie optymalnej terapii, a w przyszłości osiągnięcie całkowitego wyleczenia z nowotworu.

Множественная миелома: предрасполагающие факторы, симптомы, диагностика, лечение

Множественная миелома — это злокачественная опухоль кроветворной ткани, происходящая из зрелых В-лимфоцитов, или плазматических клеток.

  
Содержание:

 
В норме плазматические клетки отвечают за продукцию иммуноглобулинов (антител) — специфических белков, выполняющих важнейшую роль в иммунной защите.

При множественной миеломе плазматические клетки приобретают способность к бесконтрольному росту, замещая своими клонами нормальные клетки костного мозга.

К тому же опухолевые клетки продолжают синтезировать иммуноглобулин, в связи с чем его уровень в крови и моче резко повышается. Такой патологический иммуноглобулин называют миеломным белком, моноклональным иммуноглобулином, или парапротеином.

Множественная миелома имеет тенденцию к мультифокальному росту, постепенно поражая костный мозг грудины, позвоночника, ребер, костей черепа, таза, верхних и нижних конечностей. При агрессивном течении заболевания злокачественные клетки способны инфильтрировать и внутренние органы.

Множественная миелома составляет примерно 1% от всех злокачественных новообразований и 10% от опухолей кроветворной ткани. 90% заболевших — люди старше 50 лет.

Прогноз множественной миеломы неблагоприятный, пятилетняя выживаемость не превышает 50%. Однако в последнее время наблюдается улучшение результатов, что связано с появлением более эффективной терапии  — препаратом Леналидомид.

Причины множественной миеломы

Причины миеломной болезни окончательно не установлены. Выделяют ряд возможных предрасполагающих факторов:

 • Генетическая предрасположенность.
 • Длительная стимуляция иммунной системы человека при частых инфекциях, аутоиммунных и аллергических заболеваниях.
 • Воздействие ионизирующей радиации.
 • Контакт с химическими мутагенами (асбест, инсектициды).

Клинические проявления миеломы определяются тремя главными признаками развития болезни:

 • накоплением опухолевых клеток в костном мозге;
 • выработкой миеломного белка;
 • резким снижением секреции нормальных иммуноглобулинов.
Читайте также:  Операция по удалению аденомы простаты: в каких случаях нужна, виды, последствия и послеоперационный период

 
К основным синдромам множественной миеломы относятся:

 1. Синдром костной патологии. Характеризуется деформацией, разрушением и спонтанными переломами костей даже при небольшом физическом воздействии. Болевой синдром широко варьирует от слабой болезненности в костях вначале заболевания до мучительной, усиливающейся при малейших движениях, в процессе прогрессирования процесса.
 2. Поражение системы кроветворения. Характеризуется угнетением нормального кроветворения. Проявляется это анемией, тромбоцитопенией, лейкопенией и снижением уровня нормальных иммуноглобулинов.
 3. Гиперпротеинемия (повышение уровня белка в крови). Связана с повышенной продукцией опухолевыми клетками миеломного белка. Вследствие этого появляются жажда, сухость кожи и слизистых оболочек, резкое увеличение СОЭ, спонтанная агглютинация эритроцитов.
 4. Гиперкальциемия. Вследствие разрушения костной ткани и высвобождения кальция в кровь. Это нарушает работу почек, что ведет к потере воды, натрия и калия. Клинически проявляется тошнотой, жаждой, потерей аппетита, запорами, учащенным мочеиспусканием, гипотензией, нарушениями со стороны центральной нервной системы (сонливость, апатия, спутанность сознания, кома).
 5. Поражение почек (миеломная нефропатия). Парапротеин забивает канальцевую систему почек, что приводит к почечной недостаточности. Клиника нефропатии складывается из упорной протеинурии (обнаружение белка в моче), нарастанием симптомов общей интоксикации (слабость, анорексия, головные боли, тошнота), азотемии (повышение в крови азотистых соединений), уремии и анемии. Не характерны отеки, развитие артериальной гипертензии.
 6. Амилоидоз — накопление в различных органах и тканях патологического белка (амилоида), что приводит к полиорганной недостаточности. Проявляется кардимиопатией (сердечной недостаточностью, нарушениями ритма), гепато-спленомегалией (увеличением печени и селезенки), макроглоссией (увеличением языка), нейропатией (нарушением чувствительности, мышечной слабостью).
 7. Синдром повышенной вязкости крови. Развивается в связи с высокой протеинемией и проявляется нарушением микроциркуляции. Основные клинические проявления данного синдрома: неврологические нарушения (головная боль и головокружения, нарушение сознания вплоть до парапротеинемической комы, онемение и слабость конечностей), нарушение зрения, нарушение периферического кровообращения с образованием трофических язв, синдром Рейно.
 8. Геморрагический синдром. Развивается вследствие тромбоцитопении и гиперпротеинемии. Клинически отмечаются как мелкоточечные кровоизлияния, так и гематомы, и тяжелые внутренние кровотечения.
 9. Анемия. Обусловлена несколькими факторами: нарушением нормального кроветворения, уремией, а также снижением выработки эритропоэтина почками.
 10. Вторичный иммунодефицит. Снижение защитных функций организма связано с лейкопенией и снижением продукции нормальных иммуноглобулинов. Это и обуславливает риск развития тяжелых бактериальных и вирусных инфекций.
 11. Неврологические нарушения могут быть обусловлены не только вышеперечисленными причинами, но и распространенным поражением опухолью костей свода черепа и позвонков. Характерными проявлениями являются развитие параплегий (паралич обеих верхних или нижних конечностей), гемиплегий (односторонний паралич руки и ноги) и гемипарезов (одностороння слабость мышц), синдром сдавления корешков спинномозговых нервов, периферическая сенсорная невропатия (нарушение болевой и тактильной чувствительности, онемение конечностей), нарушение функции тазовых органов, возможно развитие психических расстройств.
 12. Синдром поражения внутренних органов. Накопление миеломных клеток может обнаруживаться практически во всех внутренних органах и коже. Ведущими признаками являются гепато- и спленомегалия.

Миелома: лечение, симптомы, стадии, прогноз жизни, виды и причины

Диагностика множественной миеломы

Для установления диагноза множественной миеломы необходимы следующие критерии:

 • Доля плазматических клеток в костном мозге 10% и более и/или плазмоклеточная опухоль в биопсийном материале пораженной ткани.
 • Моноклональный белок в крови и/или моче.
 • Один или более признаков поражения органов или тканей (гиперкальцемия, почечная недостаточность, анемия, поражение костей).
 • Для постановки окончательного диагноза множественной миеломы, а также для прогнозирования течения заболевания, выбора тактики лечения и мониторинга эффективности проводимого лечения проводится ряд мероприятий.
 • Клиническое обследование, заключающееся в сборе анамнеза, уточнении жалоб и физикальном осмотре (прощупывании лимфатических узлов, печени, селезенки).
 • Лабораторная диагностика:
 • Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы, определение СОЭ.
 • Общий анализ мочи, определение белка Бенс-Джонса.
 • Биохимический анализ крови: общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, кальций, натрий, калий, СРБ, ЛДГ, мочевая кислота.
 • Электрофорез и иммунофиксация белков сыворотки крови и мочи.
 • Исследование уровня иммуноглобулинов в сыворотке крови.
 • Определение уровня b2-микроглобулина в крови.
 • Коагулограмма.
 • Определение скорости клубочковой фильтрации.

Лучевая диагностика:

 • Рентгенография костей.
 • Компьютерная томография костей.
 • Магнитно-резонансная томография.

Также проводится аспирационная биопсия костного мозга или трепанобиопсия с морфологической оценкой с целью выявления накопления опухолевых клеток в костном мозге. Дополнительно могут проводиться иммунофенотипирование клеток аспирата костного мозга или иммуногистохимическое исследование трепанобиоптата.

Лечение множественной миеломы

Выбор тактики лечения зависит от стадии опухоли. Главными задачами лечения являются: подавление роста опухоли, увеличение продолжительности жизни, улучшение качества жизни.

При вялотекущей (бессимптомной) миеломе оправдана выжидательная тактика. Специфическое лечение проводится при появлении симптомов.

Основные методы лечения множественной миеломы:

 • Химиотерапия показана при выраженной клинической картине, наличии анемии или высоком уровне парапротеина. Используются препараты, которые тормозят размножение опухолевых клеток и приводят к их гибели.
 • Назначение кортикостероидных препаратов, усиливающих эффект основных лекарственных средств.
 • Локальная лучевая терапия. Используется при угрозе переломов в тазовых, бедренных, плечевых костях, позвонках.
 • Трансплантация гемопоэтических клеток. Проводится после химиотерапии.
 • Антицитокиновая терапия.
 • Назначение интерферонов для продления ремиссии.
 • Симптоматическая терапия для борьбы с осложнениями.
 • Хирургические восстанавливающие операции.
 • Плазмаферез показан при синдроме повышенной вязкости крови и почечной недостаточности.
 • Таргетная терапия, которая заключается в использовании препаратов, нарушающих синтез белков и приводящих к гибели миеломные клетки.

Адекватно подобранное лечение позволяет значительно продлить продолжительность жизни и улучшить ее качество.

Множественная миелома

Множественной миеломой обычно страдают люди среднего и старшего возраста. Средний возраст на момент установления диагноза составляет 62 года для мужчин и 61 год для женщин. В последние несколько лет благодаря внедрению в клиническую практику новых лекарственных препаратов, удалось достигнуть значительных успехов в лечении данной болезни.

https://www.youtube.com/watch?v=LH3SB2FeBp8

Если у Вас диагностировали множественную миелому, у Вас появляется масса вопросов, связанных с самой болезнью, ее лечением и отдаленными последствиями. Очень важно обсудить их с Вашим врачом, который поможет подобрать оптимальную схему лечения Вашей болезни.

Общая информация

Миелома: лечение, симптомы, стадии, прогноз жизни, виды и причины

Множественная миелома начинается с одной клетки, подвергшейся генетической трансформации. Далее эта клетка делится до тех пор, пока не сформируется группа клеток с одинаковым генетическим дефектом. Эти клетки вырабатывают белка больше, чем нормальные плазматические клетки, сгущая, таким образом, кровь и создавая массу других проблем. Мониторинг количество этого белка является одним из путей оценки эффективности лечения заболевания.

Плазмацитома – это плазмоклеточная опухоль, которая может располагаться как в кости (костная плазмоцитома), так и во внекостных структурах (внекостная плазмоцитома). Плазмоцитома, ограниченная одним местом, называется солитарной плазмоцитомой, множественные плазмоцитомы называются множественной миеломой.

Чаще всего множественная миелома развивается у пожилых пациентов. Средний возраст на момент диагностики заболевания составляет 62 года. Более 75% пациентов с множественной миеломой старше 70 лет. Кроме того, заболевания крайне редко диагностируют у людей моложе 35 лет. Люди, чьи родственники страдают множественной миеломой, имеют несколько более высокий риск развития данного заболевания.

Множественная миелома относится к разнородной группе аномалий плазматических клеток, среди которых встречаются доброкачественные заболевания (моноклональная гаммапатия неустановленного происхождения MGUS) и бессимптомная или «тлеющая» миелома, которые могут трансформироваться во множественную миелому. Чаще всего множественную миелому диагностируют у людей, которым ранее была диагностирована MGUS, однако далеко не все люди со MGUS заболеют множественной миеломой.

Диагностика множественной миеломы

Люди с множественной миеломой испытывают симптомы, которые заставляют их обратиться к врачу. Это могут быть боли в костях, особенно в спине и ребрах и даже переломы костей.

Некоторые пациенты отмечают жажду, частое мочеиспускание, необъяснимую потерю веса, слабость или усталость или частые инфекции. Иногда встречается тошнота и рвота.

Конечно, данные симптомы не обязательно могут быть вызваны множественной миеломой, поэтому при их появлении необходимо проконсультироваться с врачом.

Для установления диагноза врачи обычно используют различные исследования, в которые входят анализы крови и мочи, рентгенологическое исследование костей скелета и биопсия костного мозга. Образцы костного мозга также подвергаются генетическим исследованиям.

В зависимости от ситуации, доктор может рекомендовать Вам проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии (КТ), позитронной — эмиссионной томографии (ПЭТ) или денситометрии костей.

При обнаружении солитарной плазмоцитомы может потребоваться биопсия данного образования.

Диагноз множественной миеломы устанавливается при обнаружении:

 • Содержания плазматических клеток в костном мозге более 10%
 • Концентрации М-протеина в крови или моче более 30 г/дл
 • Высокой концентрации кальция в крови (позволяет заподозрить разрешение костной ткани), нарушении функции почек, анемии (низкого уровня гемоглобина) и проблем с костями

Наличие специальных генетических изменений дает важную информацию об агрессивности заболевания. Несмотря на то, что выбор программы лечения не обязательно основан на наличии тех или иных генетических отклонений, существую данные, что высокоагрессивные варианты множественной миеломы требуют более агрессивного лечения с применением новых препаратов.

Чем более локализованным является опухолевый процесс, тем больше шансов на успешное лечение. Далеко зашедшие стадии болезни хуже поддаются лечению, однако существуют походы к их адекватному контролю на протяжении многих лет.

Стадии множественной миеломы

Распределение пациентов по стадиям используется для оценки того, насколько распространился патологический процесс. При множественной миеломе используется 2 системы стадирования.

Одна из них основана на оценки концентрации в крови бета-2-микроглобулина и альбумина. Эта система называется международной (InternationalStagingSystem (ISS)).

Другая (Durie-Salmon) принимает во внимание количество М-протеина, концентрации кальция в крови, наличия анемии и состояния костей.

Лечение множественной миеломы

Не существую идеальной схемы лечения множественной миеломы, которая подходит абсолютно всем пациентам. Схема лечения выбирается исходя из стадии заболевания, симптомов болезни, возраста и других факторов.

Не все пациенты, страдающие множественной миеломой, нуждаются в незамедлительном лечении. При бессимптомном течении заболевания наблюдение может принести больше пользы, чем активное лечение.

При солитарной плазмоцитоме можно ограничиться местной терапией. Лечение распространенного процесса (множественной миеломы) направлено на уменьшение количества аномальных плазматических клеток и контроль таких проявлений заболевания, как анемия, инфекции, боль. Необходимо отметить, что ни одна из существующих на сегодня методик лечения не позволяет полностью вылечить данное заболевание.

Если Вам установлен диагноз множественной миеломы, то выбор стратегии лечения зависит от того, есть у Вас симптомы болезни или нет.

Множественная миелома отличается тем, что может оставаться в стабильном состоянии на протяжении многих лет. В данной ситуации необходимо проходить плановое обследование каждые 3-6 месяцев.

При возникновении необходимости лечения существуют следующие его разновидности:

 • Системная химиотерапия
 • Таргетная (молекулярно-нацеленная терапия). К данному виду лечения относятся такие препараты как талидомид, леналидомид и бортезомиб (велкейд)
 • Гормональная терапия
 • Трансплантация стволовых кроветворных клеток

Каждый из видов лечения сопровождается развитием побочных эффектов, большинство из которых подвергаются лекарственной коррекции. Поэтому Вам необходимо обсудить с Вашим врачом все интересующие Вас вопросы.

Читайте также:  Уротелиальная карцинома мочевого пузыря: виды, симптомы и прогноз

Сопроводительное лечение

Отдельно хотелось бы остановиться на сопроводительной терапии множественной миеломы. Данное лечение направлено на уменьшение выраженности побочных эффектов терапии. Оно не прекращается с прекращением лечения заболевания. Например, введение препаратов, укрепляющих костную ткань (бисфосфанаты).

В случае выраженных болей врач может рекомендовать Вам хирургическое лечение или облучение для уменьшения давления на нерв, спинной мозг или другой орган. При развитии переломов костей Вам может потребоваться вмешательство травматолога-ортопеда.

Поскольку множественная миелома существенно снижает Ваш иммунитет, Вы можете быть более подвержены инфекциям, что может потребовать профилактического приема антибиотиков, противовирусных и противогрибковых препаратов. Почечные проблемы часто встречаются у людей, страдающих множественной миеломой.

Поэтому важно употреблять достаточное количество жидкости (2-3 литра в сутки) и воздерживаться от частого применения нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС: кетопрофен, анальгин, баралгин, ибупрофен и т.д.).

Некоторые препараты, например доксорубицин, могут нарушать работу сердца, поэтому важен регулярной контроль деятельности сердечной мышцы. Наконец, прием леналидомида с дексаметазоном опасен развитием тромбозов сосудов, поэтому, доктор может рекомендовать Вам прием разжижающих кровь препаратов.

Прогноз

Прогнозом называют информацию о возможных исходах заболевания и эффективности лечения. Для его оценки врачи используют результаты крупных международных исследований, которые свидетельствуют о том, что общая выживаемость в последние 5 лет удвоилась. Однако, данная статистика:

 • Является приблизительной
 • Может варьировать в зависимости от стадии заболевания
 • Может быть основана на устаревших данных, не отражающих результатов последних исследований
 • Не может быть использована для точной оценки эффективности Вашего лечения

Поэтому прогноз заболевания зависит от:

 • Возраста
 • Общего состояния здоровья
 • Тип, стадии и других характеристик Вашего заболевания
 • Ответа на лечение

Миелома | Онкологическая клиника Дократес

Миелома (рак плазматических клеток) – это злокачественное заболевание крови, возникающее из-за сбоя работы плазматических клеток костного мозга. Плазматические клетки присутствуют как в крови, так и в костном мозге.

При этом виде рака не формируется единой опухоли, раковые клетки присутствуют в костном мозге повсеместно. При миеломе в костях могут образовываться круглые очаги разного размера, вытесняя здоровую ткань и увеличивая вероятность перелома костей.

Болезнь может быть причиной хрупкости костей (остеопороза). Миелома может иногда сопровождаться опухолью вне костной ткани, солитарной плазмоцитомой. В некоторых случаях таких опухолей может быть несколько.

Как правило, эта болезнь встречается в возрасте от 50 до 70 лет.

На сегодняшний день миелома считается неизлечимым заболеванием, однако с помощью современных методов лечения зачастую удается добиться полной ремиссии, избавить пациента от симптомов и улучшить качество его жизни.

За последние годы благодаря передовым методам лечения срок жизни пациентов значительно продлился по сравнению с ситуацией десятилетней давности.

Заболевание удается доводить до состояния, близкого к хронической форме, которое можно лечить при каждом рецидиве.

Факторы риска миеломы

До сих пор ученым не известны ни причины миеломы, ни факторы, которые могли бы повлиять на предотвращение болезни. В некоторых случаях до проявления симптомов миеломы (иногда за несколько десятков лет до обнаружения болезни) в крови пациентов обнаруживается аномальный белок (М-компонент), что повышает риск возникновения миеломы.

Симптомы миеломы

Симптомы миеломы различны. К первым признакам болезни относят повышенную усталость или тяжело протекающее воспалительное заболевание, иногда миелома проявляется нарушением работы почек. Самый распространенный симптом – это боль в области костей, чаще всего болит позвоночник.

Это заболевание обычно поражает позвонки, ребра, череп, таз и длинные кости конечностей. Миелома увеличивает вероятность перелома костей при минимальной нагрузке или даже при ее отсутствии.

Причиной болей в спине может быть сдавление позвонков (компрессионый перелом), и если при этом сдавлен позвоночный канал, то может возникнуть также и паралич.

Потеря костями кальция может привести к гиперкальциемии (повышенному содержанию кальция в плазме крови), а его сочетание с М-компонентом в крови может повредить почки. Болезнь, как правило, сопровождается анемией.

Наблюдается также повышенное оседание эритроцитов (СОЭ).

При переходе миеломы в симптоматическую, требующую лечения стадию, причинами симптомов обычно является анемия, почечная дисфункция, гиперкальциемия или боли в костях.

Диагностика миеломы

Как правило, миелома обнаруживается случайно, при выяснении причин повышенного СОЭ или анемии. Для подтверждения диагноза и определения характера болезни делается биопсия костного мозга и выявляется наличие парапротеина (М-компонента). Берутся анализы крови и мочи, проводится рентген костей.

Лечение миеломы

Если болезнь не распространилась, содержание кальция в крови находится в пределах нормы, изменения костной ткани отсутствуют и функция почек не нарушена, лечение можно отложить и просто контролировать состояние.

В таком случае речь идет о бессимптомной миеломе. Пациенту рекомендуется проходить регулярные осмотры.

Преждевременно начатое лечение сопровождается многочисленными побочными эффектами и не продлевает срок жизни пациента.

Лечение рекомендуется начинать только тогда, когда пациент страдает от явных симптомов болезни или же при обследовании обнаруживаются функциональные нарушения в организме, например, изменения в костях или дисфункция почек.

Современные методы лечения предусматривают комбинацию различных лекарств, терапия подбирается индивидуально с учетом возраста пациента и возможных сопутствующих заболеваний.

Чаще всего для лечения используется кортизон в высоких дозах в сочетании с другими химиотерапевтическими препаратами, в том числе новейшими противоопухолевыми лекарственными средствами для лечения миеломы – Бортезомибом, Талидомидомили его производным Леналидомидом.

При лечении миеломы важную роль играет поддерживающая терапия. Для облегчения болей в костях назначаются сильные обезболивающие, при необходимости проводится лучевая терапия.

Назначаются лекарственные препараты, укрепляющие костную ткань. Важную роль в укреплении костей играет физическая активность.

Для профилактики инфекций следует принимать лекарства, обладающие антимикробным действием.

Если пациенту еще нет 70 лет и он находится в хорошей физической форме, сначала у него берутся его собственные стволовые клетки, а затем проводится интенсивная терапия (аутологичная трансплантация). Такое лечение осуществляется в качестве завершающего этапа, которому предшествуют другие вышеупомянутые методы.

Практически всегда миелому можно лечить дома или амбулаторно. Во время лечения, продолжающегося несколько месяцев, состояние пациента и эффективность лечения тщательно контролируются.

Как правило, для этого берется анализ крови на М-компонент. Терапия позволяет отслеживать течение болезни и добиваться ремиссии. Если болезнь начинает значительно прогрессировать, лечение возобновляют.

Молодым пациентам с неутешительным прогнозом заболевания может быть проведена аллогенная трансплантация стволовых клеток, однако такое лечение миеломы назначается крайне редко.

При единичной плазмоцитоме проводится только лучевая терапия, при условии отсутствия основной миеломы в костном мозге.

Множественная миелома

Множественная миелома – это злокачественное заболевание крови, при котором образуется избыточное количество дефектных плазмоцитов (одного из видов лейкоцитов), что приводит к повреждению костного мозга, костей, почек, к нарушению работы иммунной системы.

Поврежденные плазмоциты могут образовывать опухоли, которые обычно располагаются в костях. Если опухоль одна, то ее называют единичная плазмоцитома. В случае если опухолей несколько, речь идет о множественной миеломе.

Миелома – достаточно редкое заболевание, которым чаще страдают люди старше 60 лет. Пациенты моложе 40 лет встречаются крайне редко. Эта болезнь неизлечима, однако современные методы лечения позволяют приостановить развитие процесса на несколько лет. Прогноз заболевания во многом зависит от стадии, на которой начато лечение.

 • Синонимы русские
 • Болезнь Рустицкого, миелома, миеломатоз, ретикулоплазмоцитоз, генерализованная плазмоцитома, болезнь Рустицкого – Калера.
 • Синонимы английские
 • Plasma cell myeloma, Kahler's disease, myeloma.
 • Симптомы

Проявления миеломы зависят от активности процесса, и на начальной стадии заболевания могут полностью отсутствовать. Признаки миеломы неспецифичны, то есть такие же симптомы могут быть вызваны другим заболеванием, поэтому точную причину их появления может установить только врач. Основными симптомами являются:

 • боли в костях, чаще в ребрах, позвонках,
 • частые переломы,
 • частые инфекционные заболевания,
 • слабость, недомогание,
 • жажда,
 • запоры,
 • учащенное мочеиспускание,
 • увеличение или уменьшение объема мочи,
 • онемение, боли в конечностях.

Общая информация о заболевании

Несмотря на то что основные проявления заболевания связаны с повреждением костей, миеломная болезнь – разновидность рака крови. В основе болезни лежит повреждение плазмоцитов, разновидности лейкоцитов. Они, как и все остальные клетки крови, образуются в костном мозге из стволовых клеток.

Этот процесс заключается в ряде последовательных, запрограммированных на уровне ДНК клетки делений, в результате которых сначала формируются лимфоидные стволовые клетки, а затем В-лимфоциты. В-лимфоциты являются клетками иммунитета, то есть осуществляют борьбу с чужеродными для организма вирусами и бактериями.

Окончательное созревание В-лимфоцитов происходит вне костного мозга – в лимфатических узлах, селезенке, тимусе. Для этого необходим антиген – белок чужеродного микроорганизма. При контакте с антигеном В-лимфоцит превращается в плазмоцит и начинает секретировать антитела – специфические белки, которые разрушают чужеродные клетки.

Каждый плазмоцит секретирует определенный вид антител, направленных на борьбу с конкретным микроорганизмом. В норме у человека образуется необходимое, строго контролируемое количество плазмоцитов.

При миеломной болезни повреждается ДНК плазмоцитов. В организме накапливается избыточное количество бесполезных, измененных плазмоцитов, которых еще называют миелоцитами.

Эти клетки накапливаются в костях, образуя опухоли и разрушая кости, а также вырабатывают дефектные – моноклональные белки, или белки Бенс-Джонса. Эти белки не способны бороться с чужеродными клетками, как нормальные антитела, и выводятся из организма почками.

Разрушение костей приводит к повышению уровня кальция в крови, что проявляется жаждой, запорами, тошнотой. Повышенное количество кальция и белка вызывает повреждение почек.

Происходит угнетение нормального кроветворения и, как следствие, уменьшается количество эритроцитов и нормальных лейкоцитов. В итоге развивается анемия и снижается устойчивость организма к инфекциям.

Точная причина патологических изменений в плазмоцитах неизвестна, однако существуют факторы, повышающие вероятность миеломной болезни.

Кто в группе риска?

 • Люди старше 60 лет.
 • Страдающие ожирением.
 • Подвергавшиеся облучению.
 • Работающие с инсектицидами, пестицидами, продуктами нефтепереработки и другими токсическими веществами.
 • ВИЧ-инфицированные.
 • Пациенты с аутоиммунными заболеваниями, например ревматоидным артритом, системной красной волчанкой.
 • Пациенты с моноклональной гаммопатией (это группа заболеваний, при которых в организме вырабатываются аномальные антитела).
 • Люди, у родственников которых была миеломная болезнь.

Диагностика

Часто миеломная болезнь определяется еще до проявления симптомов, в ходе стандартного профилактического обследования. Заподозрить заболевание на начальной стадии позволяют изменения в результатах лабораторных анализов. Дальнейшее обследование зависит от проявлений болезни.

Лабораторная диагностика

 • Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ). При миеломной болезни уровень лейкоцитов чаще всего снижен. Также могут быть понижены концентрации эритроцитов, тромбоцитов и гемоглобина.
 • Определяется протеинурия, то есть выделение с мочой белка Бенс-Джонса.
 • Общий белок сыворотки. Его уровень повышается за счет большого количества моноклональных белков.
 • Альбумин сыворотки. Альбумин – это белок, который синтезируется в печени и отвечает за перенос различных веществ, например билирубина, жирных кислот, некоторых гормонов. Уровень альбумина бывает снижен даже при высоком общем белке, так как белок повышен именно из-за патологических компонентов – моноклональных белков, которые по структуре отличаются от альбумина.
 • Креатинин в сыворотке. Является побочным продуктом обмена веществ, который выводится почками. При миеломной болезни может быть повышен вследствие повреждения почек.
 • Кальций в сыворотке. Уровень кальция повышается из-за разрушения костей.
Читайте также:  Восстановление после химиотерапии: полная реабилитация, препараты, витамины

Другие методы исследования

 • Электрофорез белков мочи и крови. Метод необходим для выявления моноклональных белков и белков Бенс-Джонса. Основан на том, что разные виды белков, помещенных на специальную бумагу, гель или мембрану, под действием постоянного электрического поля движутся с разной скоростью.
 • Биопсия костного мозга – взятие образца костного мозга из грудины или костей таза с помощью тонкой иглы. Проводится после предварительного обезболивания. Затем под микроскопом обнаруживают изменения в структуре костного мозга. Процедура необходима для выявления плазмоцитов в костном мозге.
 • Рентгенография, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Эти методы позволяют сделать снимки костей, на которых определяются четко очерченные, округлой или овальной формы участки разрушения костей, а также патологические переломы.
 • Позитронно-эмиссионная томография. В организм вводят дезоксифлюороглюкозу – препарат, помеченный радионуклидом, который поглощается клетками опухоли. Затем с помощью позитронной камеры исследуют участки накопления этого вещества. Дезоксифлюороглюкоза находится в организме очень короткое время, большая часть ее распадается уже во время исследования, что позволяет уменьшить лучевую нагрузку на пациента. Информативность метода заключается в том, что можно оценить не только внешние характеристики опухоли, как при КТ или МРТ, но и активность обмена веществ в тканях опухоли.

Лечение

Лечение зависит от стадии заболевания, вида миеломы, общего состояния пациента. На начальной стадии, до появления внешних признаков и при медленном прогрессировании болезни лечение может быть отложено. Однако пациент должен регулярно проходить обследование для контроля за развитием болезни. При первых симптомах следует начинать лечение.

 • Химиотерапия – использование специальных препаратов, которые разрушают злокачественные клетки или препятствуют их делению.
 • Иммунотерапия. При терапии множественной миеломы используют препараты, активизирующие иммунную систему. Структура этих препаратов идентична веществам, которые вырабатываются лейкоцитами и участвуют в борьбе с инфекциями, раковыми клетками. Чаще всего используют синтетический альфа-интерферон – специфический белок, идентичный по строению интерферону человека и обладающий противовирусной активностью.
 • Лучевая терапия – разрушение злокачественных клеток с помощью ионизирующего излучения.
 • Трансплантация стволовых клеток. У пациента с миеломной болезнью или подходящего донора забирают часть стволовых клеток с помощью специального аппарата, после чего их замораживают. Затем пациент подвергается химиотерапии или лучевой терапии, которые разрушают большинство клеток костного мозга, как больных, так и здоровых. После этого пациенту пересаживают его собственные или донорские стволовые клетки. Трансплантация стволовых клеток не излечивает пациента, но увеличивает продолжительность его жизни.
 • Симптоматическая терапия – терапия, направленная на конкретные симптомы. Например, антибиотики при инфекции и введение эритропоэтина (вещества, стимулирующего деление эритроцитов) при анемии.
 1. Профилактика
 2. Специфической профилактики миеломной болезни нет.
 3. Рекомендуемые анализы
 •         Общий анализ крови
 •         Общий анализ мочи с микроскопией осадка
 •         Кальций в сыворотке
 •         Креатинин в сыворотке
 •         Белок общий в сыворотке
 •         Альбумин в сыворотке
 •         Цитологическое исследование пунктатов, соскобов других органов и тканей

Множественная миелома

Клинико-анатомическая классификация предполагает разделение на следующие формы:

 • диффузно-очаговая (поражается костный мозг. При этом увеличивается опухоль);
 • диффузная форма множественной миеломы (поражается только костный мозг);
 • множественно-очаговая форма (опухоли наблюдаются в разных участках тела, поражение костного мозга отсутствует).

Также выделяются некоторые редкие формы.

Международная классификация

По этой классификации у такой болезни как множественная миелома, стадии представлены в 3-х степенях тяжести болезни. Они определяются величиной опухолевой массы. Также стадии миеломной болезни разделяются на А и В, что определяется уровнем креатинина сыворотки крови. Выделяется множественная миелома 1, 2, а также множественная миелома 3 степени.

Причины

Причина, по которой возникает миеломная болезнь крови или миеломная болезнь костей, не определена.

Самой распространенной на сегодняшний день является вирусно-генетическая теория. Исходя из нее, в организм человека внедряются особые вирусы.

Они попадают в незрелые клетки костного мозга и провоцируют деление последних.

Наследственная роль также не может быть опровергнута, поскольку часто такого рода заболевания встречаются в определенных семьях и у лиц, которые имеют нарушение структуры хромосом.

Факторы риска:

 • физического характера (радиация, облучение);
 • химического характера (производственные, лекарственные);
 • биологические (вирусы, бактерии, микроорганизмы, стресс).

Симптомы

При такой болезни как множественная миелома, симптомы могут быть объединены в несколько синдромов.

Костномозговой синдром, при котором опухолевые клетки, которые размножаются в костном мозге, становятся причиной разрушения костей.

Синдром белковой патологии, при котором выделяются клетки М-компонентов. При этом наблюдаются проблемы с мочеиспусканием.

Параамилоидоз – это отложение белка, который производится опухолью в разных органах, что существенно нарушает их работу. Может проявиться сильное сердцебиение, проблемы в работе сердца, уменьшиться подвижность суставов, появятся боли.

Синдром недостаточности антител — имеет прямую связь с проблемами кроветворения опухолевыми ветками. Симптомы могут быть такими: простудные заболевания, инфекции мочевыводящих путей.

Синдром поражений внутренних органов — причиной является рост опухолей в разных органах. Симптомами являются боли и ощущения тяжести в подреберьях и зоне за грудиной.

Синдром повышенной вязкости крови, который связан с увеличением в ней белка. Проявляются кровотечения из носа и десен, нарушение зрения и даже парапротеинемическая кома.

Гиперкальцемия, которая связана с разрушением костей в процессе роста опухолей. Среди симптомов проявляются рвота, тошнота, плохой аппетит, сонливость.

Диагностика

Если есть подозрение на то, что у пациента миеломная болезнь, диагностика включает следующие методы:

 • анализ жалоб и анамнеза заболевания (учитываются симптомы миеломной болезни и предрасположенность к заболеванию);
 • анализ анамнеза жизни;
 • физикальный осмотр;
 • анализ крови;
 • анализ мочи, определение в ней уровня белка;
 • биохимический анализ крови;
 • исследование костного мозга с помощью пункции;
 • трепанобиопсия;
 • любмальная пункция;
 • УЗИ и рентгенография костей скелета;
 • спиральная компьютерная томография;
 • магнитно-резонансная томография;
 • электрокардиография;
 • биопсия;
 • методы исследования, которые связаны с введением в организм вещества, которое делает ткани видимыми при обследовании, запрещены, поскольку это крайне опасно для почек;
 • может понадобиться консультация терапевта.

Три главных признака множественной миеломы таковы:

 • увеличенное количество клеток плазмы в костном мозге;
 • растворение костей;
 • в моче или сыворотке крови присутствует М-компонент.

Лечение

Если миеломная болезнь, лечение которой необходимо, находится на начальной стадии, то обычно придерживаются выжидательной тактики. Проводится диспансерное наблюдение и принимается решение о лечении лишь тогда, когда опухоль увеличивается, или ускоряется ее рост. Проводится:

 • пересадка костного мозга. На сегодняшний день только этот метод дает возможность полностью излечить миелому. Используется редко, так как есть ряд осложнений;
 • химиотерапия (применение препаратов, которые убивают раковые клетки):
  • основной принцип – быстро избавить организм от раковых клеток;
  • выбор схемы химиотерапии должен быть разработан индивидуально;
  • Результаты можно оценить через три месяца с учетом снижения уровня М-компонента;
  • если результат заметен, то терапия должна продолжаться и далее.
 • локальная лучевая терапия (воздействие ионизирующего излучения на определенные зоны организма с лечебной целью) показана при ограниченных опухолевых узлах в костях и мягких тканях, болях при сдавлении спинного мозга, а также при угрозе переломов костей за счет роста опухоли. Малые дозы облучения с целью «обезболивания» применяться не должны, так как они повышают вероятность рецидива в облученной зоне примерно в 5 раз;
 • коррекция нарушений белкового и минерального обмена. Используются анаболические стероиды (препараты, усиливающие синтез нормальных белков), препараты кальцитонина и витамина D (усиливающие поступление кальция из крови в клетки), бифосфонаты (препараты, улучшающие восстановление костей). Все эти препараты применяются после стойкого ответа на химиотерапию;
 • лечение инфекционных осложнений. Применяется комбинация антибиотиков (препаратов, препятствующих размножению бактерий), противогрибковые и противовирусные препараты и др.;
 • лечение почечной недостаточности (нарушения всех функций почек). Включает:
  • диету с ограничением употребления белка;
  • обильное питье;
  • при задержке жидкости – прием диуретиков (мочегонные препараты);
  • противоазотемические препараты (снижающие уровень креатинина – продукта распада белка);
  • энтеросорбенты (препятствующие всасыванию из кишечника вредных веществ);
 • хроническая недостаточность почек, которая существует на протяжении 1–1,5 месяцев, нуждается в переводе больных на экстракорпоральные методы излечения, а в дальнейшем – на пересадку почки;
 • экстракорпоральные методы лечения, которые помогают очистить кровь за пределами организма посредством использования специальных приборов. Это повторные процедуры плазмафереза, гемодиализа, гемосорбции. Они помогают устранить из организма избытки белка, снизить риск появления кровотечений и недостаточности почек, помогают устранить вероятность развития парапротеинемической комы;
 • лечение хирургическими методами. Применяют в случае переломов костей и сдавлении спинного мозга опухолью;
 • переливание эритроцитарной массы (эритроциты, которые выделяются из донорской крови). Может выполняться в случае развития анемии с помощью подавления опухолью нормального образования кровяных тел. Проводят относительно жизненных показателей. Пациенту с анемией угрожают два состояния:
  • анемическая кома (теряется сознание, отсутствует реакция на внешние раздражители). Причиной является недостаточное поступление кислорода к мозгу как результат сильного или быстро развивающегося снижения количества кровяных тел;
  • развитие тяжелой степени анемии.

Также при такой болезни, как множественная миелома, лечение может включать лечебную физкультуру и физические нагрузки, которые являются максимально допустимыми.

Осложнения

 • переломы костей по причине увеличения опухоли;
 • сдавливание спинного мозга из-за опухоли, которое сопровождается нарушением чувствительности и проблемами движения конечностей;
 • осложнения инфекционного характера (инфекции почек, дыхательных органов и так далее). Именно эта причина наиболее часто приводит к смерти больных миеломой;
 • анемия;
 • высокая кровоточивость;
 • парапротеинемическая кома по причине закрытия просвета в сосудах мозга белком;
 • развитие хронической почечной недостаточности (нарушаются все функции почек).

Продолжительность жизни у больных множественной миеломой в случае использования правильных методов лечения может составить от нескольких месяцев до 10 лет. В среднем это 24–30 месяцев.

Профилактика

Профилактические меры пока не разработаны, поскольку факторов риска, которые поддаются влиянию, пока нет. Также отсутствуют способы определить данное заболевание до того, как появились симптомы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector